Vo svojej advokátskej kancelárii poskytujem svojim klientom individuálne právne poradenstvo najmä so zameraním na rodinné a občianske právo, pričom v tejto oblasti je mojou snahou čo najviac vyhovieť individuálnym požiadavkám klientov, hoci ide o špecifické oblasti práva pri ktorých je potrebné mať nielen právne vedomosti a skúsenosti, ale aj schopnosť citlivo vnímať delikátne problémy klientov.

Súčasťou mojej odbornej praxe je aj poskytovanie komplexného právneho servisu pre obchodné spoločnosti a podnikateľov, počnúc získaním oprávnenia na podnikanie až po zabezpečenie poradenstva v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch,  pracovno – právnych predpisoch a všetkých oblastí práva, ktoré sa dotýkajú obchodných vzťahov a tiež aj právne služby pri potencionálnych problémoch pri vymáhaní pohľadávok vzniknutých z obchodných vzťahov.

Počas svojej odbornej praxe som sa  venovala developerským projektom hlavne so zameraním na cestovný ruch a participovala som na projektoch rozvoja cestovného ruchu v oblasti Vysokých Tatier. Zabezpečovala som komplexný právny servis počnúc ich výstavbou cez komplexnú správu a údržbu až po ich predaj.

Súčasťou mojej praxe bola aj obhajoba klientov v rámci trestného konania ako aj zastupovanie poškodených osôb, ktorým bola trestným činom spôsobená či už škoda na zdraví alebo na majetku.

Vzdelanie

2010
Panevropská vysoká škola v Bratislave, Právnická fakulta
JUDr. / Doctor of Law

2004–2009
Panevropská vysoká škola v Bratislave, Právnická fakulta
Magisterský študijný program „Právo a právna veda“, odbor „Právo“
Mgr. / Master of Law

Jazyky

Hovorím anglicky, česky, slovensky

Kontakt na mňa

Zavolajte mi! +421 908 369 688, kocikova.advokat@gmail.com

 Sídlo na Google mapy

Napísať mi